Cele i zadania Klubu
Klub Przodujących Szkół jest ogólnopolskim ruchem społecznym o charakterze edukacyjnym. Klub działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (dalej KSPS) od 1986 roku, promując szkoły podstawowe i ponad podstawowe wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, wartościową moralnie i pedagogicznie inicjatywą twórczą w zakresie uspołecznienie szkoły i harmonizacji jej pracy.

Zadaniem Klubu jest ponadto wspieranie inicjatyw i aktywności wychowawczej, stwarzanie możliwości wymiany najlepszych doświadczeń i upowszechniania dorobku szkół, inicjowanie, krzewienie i wspomaganie twórczych rozwiązań pedagogicznych, popieranie przedsięwzięć pedagogicznych w zakresie wypracowania indywidualnego oblicza i charakteru szkoły.

Do Klubu mogą kandydować szkoły legitymujące się wspólnym i trwałym dorobkiem całej społeczności szkolnej, w realizacji podstawowych celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, dobrą atmosferą i kulturą pracy, indywidualnym obliczem pedagogicznym, czystością, ładem i porządkiem, wysokim poziomem estetycznym, zdrowym klimatem moralnym, kształtowaniem postaw społecznych obywatelskich i patriotycznych, dobrymi wynikami dydaktycznymi, tworzeniem warunków rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym, zapobieganiem niepowodzeniom dydaktycznym i trudnościom wychowawczym, uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

Kryteria przynależności do Klubu Przodujących Szkół
Doskonalenie organizacji i stylu pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Wypracowanie, utrwalanie w życiu i funkcjonowaniu szkoły nowatorskich rozwiązań pedagogicznych w co najmniej trzech z wymienionych działań:

wypracowanie optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności, podjęcie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju, systematyczna opieka zdrowotna oraz rozwijanie kondycji fizycznej i odporności psychicznej uczniów, stworzenie klimatu moralnego w środowisku szkolnym, propagowanie i czynne uprawianie sportu i turystyki krajoznawczej, podejmowanie inicjatywy zmierzającej do wypracowania alternatywnego programu nauczania - kształcenia, wychowania i opieki, czynne uczestnictwo w lokalnych programach ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, aktywne uczestnictwo i wzbogacanie życia kulturalnego środowiska lokalnego, organizowanie różnorodnych form i metod pracy pozalekcyjnej, upowszechnianie własnego dorobku szkoły i pomaganie szkołom słabszym -  pracujących w gorszych warunkach, zwłaszcza na wsi, uczestnictwo w międzyszkolnym ruchu olimpijskim, propagowanie oryginalnych propozycji rozwiązań dowolnego problemu edukacyjnego w szkolnictwie polskim w skali jednej szkoły, typu szkół, bądź całego systemu oświatowo-wychowawczych, uspołecznianie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania wewnętrznych instytucji samorządowych oraz współpracy szkoły z rodzicami.

 

 1. Klub ma charakter otwarty. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne i trwa 4 lata. Po upływie tego okresu szkoła może potwierdzić dalsze uczestnictwo w Klubie.
 2. Wszelkie decyzje o przynależności szkoły do Klubu podejmuje Rada Klubu.
 3. Rada Klubu będzie oceniać szkoły kandydujące do Klubu według podanych wyżej kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowania typów szkół i specyfiki warunków ich funkcjonowania.
 4. Rada Klubu ma prawo pozbawić szkołę członkostwa w Klubie w przypadku zaniechania, bądź kardynalnych zaniedbań wobec wymogów uczestnictwa w ruchu klubowym.
 5. Szkoła, która zechce przystąpić do Klubu powinna dokonać samooceny według podanych kryteriów przynależności do Klubu Przodujących Szkół, podjąć uchwałę o przystąpieniu do Klubu.
 6. Uchwałę podejmują ciała przedstawicielskie społeczności szkolnej: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Komitet Rodzicielski, Rada Szkoły.
 7. Powyższą uchwałę po zaopiniowaniu przez wojewódzkie Stowarzyszenia Pomocy Szkole i ewentualnie Kuratorium Oświaty wraz z pisemną samooceną należy dostarczyć do:

Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140
tel/fax: 22 622-70-16
Wniosek o przystąpieniu do Klubu należy udokumentować osiągnięciami szkoły.

Szkoła należąca do Klubu będzie miała możliwości:

popularyzowania swego dorobku oraz jego twórców, wzajemnej wymiany doświadczeń między uczestnikami Klubu, uczestniczenia w opracowaniu i konsultacji ważnych dokumentów i decyzji dotyczących systemu edukacji narodowej, korzystanie z krajowych i międzynarodowych kontaktów nauczycieli i młodzieży, uczestniczenia w akcji letniej organizowanej przez KSPS, korzystanie z pomocy materialnej KSPS w Warszawie. Przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół ogłaszane jest w środkach masowego przekazu i odbywać się będzie w sposób uroczysty poprzez wręczenie aktów członkowskich przedstawicielom społeczności szkolnych.

Podstawowe ustalenia organizacyjne Klubu:
Działalność Klubu Przodujących Szkół oparta jest o samorządowe decyzje przedstawicieli szkół będących członkami Klubu. Podstawowa aktywność członków Klubu realizuje się w sekcjach tworzonych w zasadzie według typów szkół. Sekcje te samodzielnie ustalają i realizują swoje plany pracy, informując o tym przewodniczącego. Klub może także organizować spotkania problemowo – tematyczne oraz realizować inną inicjatywę uznaną za ważną przez członków i Radę Klubu. Całością prac Klubu kieruje Rada Klubu wybrana przez przedstawicieli szkół – członków Klubu. Przewodniczący Rady Klubu uczestniczy w zebraniach Prezydium Stowarzyszenia. Rada Klubu na prośbę Prezydium KSPS zobowiązana jest informować o swojej działalności.

Szczegółowe informacje o działalności Klubu Przodujących Szkół http://ksps.pl/category/wydarzenia-klub-przodujacych-szkol/ 

 

MAŁOPOLSKIE SZKOŁY ZRZESZONE W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
2. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Krakowie
3. Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu
5. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju  w Oświęcimiu
6. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Oświęcimiu
7. Miejskie Gimnazjum Nr 2  im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
8. Szkoła Podstawowa Nr 11  im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu
9. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi  Królowej w Winiarach
10. Powiatowy Zespół Nr 4  Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu
11. Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
12. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2  im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
14. Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie
16. Gimnazjum nr 27 w Krakowie
17. Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach
18. Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach
19. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach
20. Powiatowy Zespół nr 9 Szkół   im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
21. Zespół Szkół Zawodowych im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
22. Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach
23. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej
24. Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach  im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach
25. Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej
26. Zespół Szkół Nr 1 (SP Nr 1)  im. Jana Pawła II w Męcinie

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice
tel.  (12) 274 00 70

mail: zso@almalo.edu.pl www:  http://almalo.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach został przyjęty w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół 4 października 2008 roku


2. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Krakowie

os. Złota Jesień 16, 31-828 Kraków
tel. (+48) 12 644 63 30
mail: zsgastr1@poczta.onet.pl www: http://www.zsg1.pl

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Krakowie został przyjęty w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół w dniu 7 listopada 2008 roku


3. Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie

ul. Bitwy Pod Studziankami 5, 33-100 Tarnów

tel. (+48) 14 6217461 

mail: sekret@gim4tarnow.home.pl www: http://gim4tarnow.pl

W dniu 19 stycznia 2009 roku Rada Klubu Przodujących Szkół w Warszawie na swym posiedzeniu uchwałą przyjęła w poczet członków Klubu Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Intensywna praca na wielu ważnych odcinkach pracy pedagogicznej i opiekuńczej w 10-letnim okresie pracy Gimnazjum, daje pełne podstawy do uznania szkoły za cenioną w środowisku edukacyjnym Miasta Tarnowa i całej Małopolski.
Szkoła jest nowoczesna, przyjazna uczniom. Grono Pedagogiczne profesjonalnie tworzy atmosferę twórczej i bezpiecznej pracy uczniom. Na szczególne uznanie naszym zdaniem zasługują dokonania w budowaniu świadomości europejskiej, przez wymianę doświadczeń z placówkami kształcącymi uczniów w wielu krajach europejskich.
Oficjalne przyjęcie placówki do Klubu Przodujących Szkół odbyło się w dniu 27 maja 2009 roku, podczas Wielkiego Święta Szkoły. Program obchodów Jubileuszu 10-lecia Szkoły przewidywał również obchody Święta Patrona, wręczenie nagród laureatom konkursów, wystąpienia okolicznościowe, występy artystyczne młodzieży oraz zwiedzanie ekspozycji prezentujących osiągnięcia i historię Gimnazjum.
Mocne strony Gimnazjum to:
 • Rywalizacja uczniów w konkursach wewnątrz szkolnych, między szkolnych, wojewódzkich, centralnych i międzynarodowych. Uczniowie Gimnazjum osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
 • Szkoła tworząc warunki do samokształcenia podnoszenia kwalifikacji Kadry Pedagogicznej przez udział w seminariach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych, prowadziła wiele autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych charakteryzujących się innowacyjnością. Rozwijając zainteresowania i zdolności uczniów, pracując metodami aktywnymi motywuje ich do osiągania jak najlepszych wyników i odnoszenia sukcesów.
 • Gimnazjum jest mocne pracą kół pozalekcyjnych. Liczne koła umożliwiają kształtowanie zainteresowań, wyzwalają twórczą aktywność, ciekawość poznawczą, rozwijają uzdolnienia i kształtują osobowość uczniów.
 • Ewaluacja wyników nauczania stanowi element doskonalenia jakości pracy. Zespół nauczycieli podejmuje własne działania w tematyce estetyzacji sal lekcyjnych i wszystkich pomieszczeń szkolnych. Przeprowadzono termo - modernizację budynku, a kolorystyka elewacji została zaprojektowana przez nauczycieli plastyków.
 • Bardzo dobrze prowadzona jest współpraca w środowisku lokalnym i promocja Gimnazjum. Gimnazjum dba o kształtowanie własnego wizerunku w środowisku. Zręcznie rozpoznając oczekiwania edukacyjne, stosownie do nich wypracowano własną ofertę edukacyjną.
 • Gimnazjum Nr 4 pozyskało sojuszników wspierających jego działalność. Uczniowie, nauczyciele, wychowankowie, rodzice samorzutnie podejmują działania służące społeczności w miejscu działania Gimnazjum.
 • Istotnym elementem pracy jest praca z patronem. W ramach pracy z patronem zorganizowano w Gimnazjum salę patrona, w której integruje się i uspołecznia środowisko szkolne. Wielka wagę przywiązuje się do organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek do miejsc pamięci narodowej, współpraca z instytucjami kultury, związkami kombatantów służy pomnażaniu i ochronie dziedzictwa narodowego.
 • W roku 2005 Gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu „Czy my się znamy?". Działając antydyskryminacyjnie postanowiono przygotować i wydać podręcznik dla nauczycieli i zeszyt ćwiczeń dla uczniów, w których podano przykłady dyskryminacji, które mogą pojawiać się w grupach wielonarodowościowych.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych w pracy szkoły to również bardzo ważne działanie. Zapewnienie równego startu edukacyjnego, dostępności do szkół ponadgimnazjalnych, organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce to również ważny element w pracy szkoły.
 • Wypracowano system korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej. Uczniowie posiadają internetowy dostęp do księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Uczniom proponuje się spędzanie wolnego czasu organizując sportowe zajęcia rekreacyjne, artystyczne, integruje się środowisko szkolne angażując uczniów szkoły w wolontariat.
 

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu

ul. Śniadeckiego 26 , 32-602 Oświęcim
tel. 33 842 21 24  

mail: SP4_Oswiecim@poczta.onet.pl www: http://www.sp4oswiecim.pl 

został przyjęty w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół w dniu  24 kwietnia 2010 roku 


5. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju  w Oświęcimiu

ul. Budowlanych 68 , 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 31 23  

mail: sp9@eduoswiecim.pl www http://www.sp9oswiecim.republika.pl 

został przyjęty w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół w dniu 24 kwietnia 2010 roku 


6. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Oświęcimiu

ul. Słowackiego 41 , 32-602 Oświęcim
tel. 33 842 39 54  

mail: zsnr1osw@poczta.onet.pl www:  http://zsnr1.dbox.pl 

 

został przyjęty w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół w dniu  24 kwietnia 2010 roku 

7. Miejskie Gimnazjum Nr 2  im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 2a , 32-602 Oświęcim
tel. 33 842 23 86  

mail: gimnazjum_nr2_oswiecim@poczta.onet.pl www: http://mg2osw.pl 

zostało przyjęte w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół w dniu 24 kwietnia 2010 roku 


8. Szkoła Podstawowa Nr 11  im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu

ul. Słowackiego 2a , 32-600 Oświęcim
tel. 33 844-56-91

mail  sp11@eduoswiecim.pl www: http://sp11oswiecim.pl

29 marca 2011 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury uczestniczyliśmy w uroczystości Jubileuszu 40-lecia Szkoły oraz 40 rocznicy nadania Placówce imienia Mikołaja Kopernika. Gości powitała Pani Dyrektor Danuta Skrzypecka i w przemówieniu zsumowała dokonania Szkoły w 40 latach pracy. Staraniem rodziców i przyjaciół Szkoły, ufundowano replikę sztandaru, którego ceremonia przekazania miała miejsce w trakcie uroczystości.
Podczas uroczystości Szkoła Podstawowa Nr 11 została oficjalnie przyjęta do Klubu Przodujących Szkół KSPS. W imieniu Krajowej Rady Klubu – Akt przynależności do Klubu Przodujących Szkół, Pani Dyrektor Danucie Skrzypeckiej, Pani Krystynie Kowalskiej Scąber- Przewodniczącej Rady Rodziców i Julii Szymonik Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – wręczyli Pani Danuta Polak i Pan Bohdan Piotrowicz – członkowie Rady Klubu.
Pani Danuta Polak pogratulowała Szkole osiągnięć, która nowoczesnością i innowacyjnością w pracy pedagogów, dużym zaangażowaniem rodziców i przyjaciół Szkoły przedstawia uczniom bardzo ciekawą ofertę nauczania i wychowania.
Miło nam było wysłuchać wystąpienia Pana Janusza Marszałka – Prezydenta Oświęcimia, który z radością stwierdził, że Szkoła Podstawowa Nr 11 jest 5-tą placówką w Oświęcimiu, która wpisała się do elitarnego Klubu Przodujących Szkół.
Tą pracę i dokonania placówki mogliśmy obejrzeć w prezentacji multimedialnej pt. „40 lat minęło…” oraz w spektaklu pt. „Przez trudy do gwiazd – rzecz o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika – astronoma”.
Kierując gratulacje do pedagogów, żywimy nadzieję, że nieustannie będą doskonalić warsztat swojej pracy a status „Szkoły Klubowej” będą trwale umacniać.

9. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi  Królowej w Winiarach

Winiary 169 , 32-420 Gdów
tel.  12 251 72 27  

mail: spwdyrektor@interia.pl www: http://www.spwiniary.gdow.pl 

została przyjęta w poczet Członków Klubu Przodujących Szkół w dniu 6 czerwca 2011 roku

10. Powiatowy Zespół Nr 4  Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu

ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 56 91  

mail:  sekretariat@pz4seg.pl www: http://pz4seg.pl 

W dniu 10 listopada 2011 roku w Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i oficjalnego przyjęcia placówki do Klubu Przodujących Szkół. Jest to wiodąca placówką edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu oświęcimskiego. Kształci młodzież w zawodach usługowych związanych z ekonomią i handlem, turystyką i gastronomią.
Placówka jest 6-tą z kolei placówką Klubową ale 1-szą ponadgimnazjalną na terenie powiatu oświęcimskiego. Uchwała dotycząca przyjęcia PZ 4 do Klubu zapadła jednogłośnie w dniu 29 września 2011 na posiedzeniu Rady Klubu Przodujących Szkół.
Uroczystość miała miejsce w przeddzień Święta Niepodległości. Przedstawiciele stowarzyszenia w osobach Bohdana Piotrowicza – Prezesa Zarządu i Arkadiusza Gacha Skarbnika ZW i Przewodniczącego ZP „Oświęcim” oraz zaproszeni goście m.in. w osobie Starosty Oświęcimskiego Pana Józefa Krawczyka – zostali zaproszeni na apel, podczas którego przedstawiono historię odzyskania niepodległości przez nasz Kraj. Rozbrzmiały słowa
„Roty”
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!”
oraz kilku innych pieśni patriotycznych (w wykonaniu młodzieży uczącej się w placówce) m.in.. ”Wojenko, wojenko”, „Przybyli Ułani” czy „Biały krzyż”, które sławią i przypominają o bohaterskiej walce Polaków o „WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ”.
Po zakończeniu uroczystego apelu -w imieniu Krajowej Rady Klubu – Akt Przynależności do Klubu Przodujących Szkół, na ręce Pani Dyrektor Bogusławy Bebak, oraz Przewodniczącej Rady Rodziców i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – wręczył Pan Bohdan Piotrowicz – członek Rady Klubu. Następnie zabrali głos zaproszeni goście i dyrekcja szkoły.Przedstawiono krótko opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska, KLubu Przodujących Szkół i Społecznego Komitetu przy Powiatowym Zespole Nr 4 w Oświęcimiu.
Pan B. Piotrowicz pogratulował Szkole, osiągnięć, która nowoczesnością i innowacyjnością w pracy pedagogów, dużym zaangażowaniem rodziców i przyjaciół Szkoły przedstawia uczniom bardzo ciekawą ofertę nauczania i wychowania. Placówka obchodzi w br. również jubileusz 50–lecia pracy. Stowarzyszenie przekazało placówce wydawnictwa książkowe związane z profilem szkoły oraz publikacje o tematyce historycznej o wartości ponad 700,00 złotych.
Kierując gratulacje do pedagogów, żywimy nadzieję, że nieustannie będą doskonalić warsztat swojej pracy a status „Szkoły Klubowej” będą trwale umacniać.

11. Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

osiedle Tysiąclecia 57, 30-001 Kraków

Telefon: 12 648 24 90

mail: sekretariat@sp126.edu.pl  www: http://www.sp126.edu.pl 

W dniu 26.10.2016 powiększyła się liczba szkół należących do Klubu Przodujących Szkół w województwie małopolskim. Aplikację do Klubu zgłosiła Szkoła Podstawowa Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rada Klubu Przodujących Szkół po wnikliwej analizie wniosku uznała, że szkoła spełnia warunki przynależności do Klubu.
Uroczystość na którą przybyła Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Pani Zofia Grzebisz Nowicka i Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” zaszczycili swoją obecnością pedagodzy, którzy w budynku szkoły pracowali od 1 września 1970 roku do chwili obecnej. Funkcje kierownicze pełnili Pan Witalis Czulak, Pani Ewa Przeniosło, Pan Stefan Wolski, obecnie funkcję tę pełni Pani Dyrektor Sonia Czajkowska – Stach.
W załączeniu do naszej informacji znajdą Państwo prezentację dorobku placówki przedstawioną w wyniku samooceny dokonanej przez Radę Pedagogiczną.
Spotkanie rozpoczęła młodzież, która przedstawiła interesujący program artystyczny, składający się z występu najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli uczęszczanie do szkoły w wieku lat 6 – piosenka „Pada deszczyk” w wykonaniu uczniów klasy II b. Piosenkę można zobaczyć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=YIOUxbrGdDM.
Interesujący był również występ koła dramatycznego, który dostarczył teatralnych doznań. Uczniowie klasy VI a przygotowali występ na podstawie tekstu Wandy Chotomskiej, zatytułowany „Legenda o warszawskim Bazyliszku”. Chór szkolny zaśpiewał „Bo świat to my” , „Chodź pomaluj mój świat” z repertuaru zespołu 2+1 oraz „Zakazany owoc” z repertuaru Krzysztofa Antkowiaka .
Uroczysty akt odebrali: Dyrektor Placówki, Przewodniczący Rady Rodziców i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” ufundowało tablicę Klubu, przy której odsłonięciu zgromadzili się wszyscy uczestnicy uroczystości. Odsłonięcie rozpoczęło się od odegrania przez ucznia kl. II b „Ody do Radości” Beethovena .
Zgodnie z tradycją wejście nowej placówki spotyka się z rekomendacją szkoły, która w Klubie jest już członkiem, w tym przypadku był to Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 z Krakowa. W uroczystości brał udział Dyrektor ZSE nr 2Pan Dariusz Błądek.
Uroczystość wsparły szkoły gastronomiczne naszego miasta: ZS Gastronomicznych Nr 1, ZS Gastronomicznych Nr 2 i ZS Przemysłu Spożywczego. Młodzi uczniowie tych placówek zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne.

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

ul. Grochowska 20,  31-521 Kraków
tel. 12 411 29 48
e-mail: zsomskrakow1@poczta.onet.pl www: http://zsoms.krakow.pl/

w skład ZS wchodzi (SP Nr 75,Gimnazjum Nr 8, LO)


15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie

os. Teatralne 35 , 31-948 Kraków
tel. 12 644 23 09
e-mail: zsos2@wp.pl www: http://zsos2.pl


16. Gimnazjum nr 27 w Krakowie

ul. Malborska 98 30-624 Kraków
tel. (0-12) 655-09-89 
mail: gimn27kr@interia.pl www: http://gim27.krakow.pl 


19. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach

ul. Szkolna 6 ,  32-620 Brzeszcze
tel. 32 211 12 20   

e-mail: jedynka@pedagog.pl www: http://sp1.pedagog.pl 


21. Zespół Szkół Zawodowych im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

ul. Spółdzielców 1,  34-200 Sucha Beskidzka
33 874 27 71

mail: zsw@powiatsuski.pl www: http://www.zsw.powiatsuski.pl 


22. Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach

ul. Kwiatkowskiego 17 ,  33-101 Tarnów Mościce
tel. 14 688-99-00  

mail: sekretzst@umt.tarnow.pl www: https://www.zst-tarnow.pl 


UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.